The First Memory (Zui Chu De Hui Yi) by Da Feng Chui - The Oath Insert Song